KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.04
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 

Wydział Budżetu i Księgowości
Stanowisko odpowiedzialne: I piętro, pokój 26, tel. (24) 721-03-08
adres e-mail: ajackiewicz@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 716 ze zm.)
  2. Uchwała Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca oraz Uchwała Nr XLI/240/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca (zmieniony § 1 pkt1 lit. d)
  3. Uchwały Nr XXI/115/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
2. Wymagane dokumenty:
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia.
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

1)
Formularz IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
(osoby fizyczne):
Formularz-PDF
Formularz-DOC
2)
Formularz DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
(osoby prawne):
Formularz-PDF
Formularz-DOC
3)
Formularz ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH: Formularz-PDF
Formularz-DOC
4)
Formularz ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: Formularz-PDF
Formularz-DOC
 
3. Opłaty:
  Brak.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje:
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych w 12 ratach. 1 rata płatna do 31 stycznia, kolejne do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywac w kasie urzędu lub na rachunek bankowy 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945.