KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.67
WYDANIE WARUNKÓW NA WŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: III piętro pokój 53, tel.(24) 721-03-44
adres e-mail: inwestycje@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. „Wniosek o wydanie warunków na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej”
  Załączniki :
  1. Podkład geodezyjny zawierający szczegółową lokalizację planowanej do podłączenia nieruchomości ze schematem trasy prowadzenia kanalizacji
  2. Dokument własności nieruchomościo stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Wolne od opłat.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
 
 1. W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
 
5. Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.
 
6. Inne informacje:
 
 1. Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
 2. Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wnioskodawca albo inwestor powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r., poz. 1481) po uprzednim uzgodnieniu projektu przyłącza kanalizacji z zarządcą drogi.
 3. Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej wyrażona w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna ze zgodą zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym stosownie do przepisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. z późn. zmianami), o którą to zgodę wnioskodawca albo inwestor powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004r. poz. 1481)
 4. Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej wyrażona w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna ze spełnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane