KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.24
DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA DOKONANIE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-37
adres e-mail: tkwiatkowski@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 Nr. 151, poz. 1220 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów zawierający:
  1. - imię, nazwisko i adres posiadacza nieruchomości,
   - tytuł prawny władania nieruchomością,
   - nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
   - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
   - przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
   - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
   - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
   - rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
   budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
 2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny – kserokopia, skrócony odpis księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Bez opłat.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
6. Inne informacje: