KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.25
WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 35, tel. (24) 721-03-35; 510099257
adres e-mail: enosal@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy.
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. wypełnione wnioski o zamianę,
 2. zgoda na zamianę lokalu wyrażona przez wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkujące, biorące udział w zamianie oraz zameldowane na pobyt stały w tym lokalu,
 3. udokumentowanie, iż na żadnym z najemców lokali podlegających zamianie nie ciążą zaległości z tytułu czynszu i innych opłat związanych z eksploatacją tych lokali,
 4. umowy najmu zajmowanych lokali /lub inny tytuł prawny/,
 5. aneksy do umów najmu o wysokości czynszu i innych opłat,
 6. informacja o dochodach rodziny,
 7. oświadczenia składane przez najemców lokali podlegających zamianie, iż nie są właścicielami lub współwłaścicielami domów mieszkalnych bądź innych lokali mieszkalnych,
 8. dokumenty tożsamości,

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Bez opłat.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie załatwienia sprawy można uzyskać
telefonicznie : (24 721 03 35 lub 510099257).
 
5. Tryb odwoławczy:
  Brak.
 
6. Inne informacje:
 
 1. w celu dokonania zamiany wymagana jest obecność wszystkich zainteresowanych stron wraz z kompletem dokumentów,
 2. umowę zawiera się w siedzibie właściwego zarządcy,
 3. pisemną zgodę na dokonanie zamiany lokali należy odebrać osobiście w pok. Nr 35, II p.