KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.27
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: piętro, pokój 35, tel. (24) 721-03-35; 510099257
adres e-mail: tkwiatkowski@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  2. Uchwała nr X/84/2003 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Łęczyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  4. właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 525 zł.
  2. powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ - 525 zł.
  3. powyżej 18 % zawartości alkoholu - 2.100 zł.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
6. Inne informacje: