KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.28
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: piętro, pokój 35, tel. (24) 721-03-35; 510099257
adres e-mail: tkwiatkowski@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Wniosek o wydanie decyzji.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informację o przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane, w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.
  3. Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej przedstawiającą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem sąsiednich działek.
  4. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
  5. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa 205 zł - obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Decyzja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje:
  Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.