KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.31
WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB JEGO PRZEBUDOWĘ
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-32
adres e-mail: suska@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 19 poz.115 ze zm)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm)
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm)
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, -Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Miistrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 149, poz.1481)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
  1. decyzja o warunkach zabudowy, zamiennie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Pisemne pełnomocnictwo od właściciela działki w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik
  3. aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu lub projekt budowlany zjazdu zawierający wyżej wymienione załączniki.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje: