KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.32
WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-32
adres e-mail: asuska@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
  Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r, Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz § 1 ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego art. 104 i 107 z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm., oraz art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm).
 
2. Wymagane dokumenty:
  Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego.
  1. Załączniki do wniosku:
    1. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
    2. projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
    3. plan sytuacyjny odcinka zajmowanego pasa z podaniem jego wymiarów
    4. harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.

UWAGA: Projekty, o których mowa w pkt. 1 i 2, powinny być zatwierdzone przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Zgodnie z uchwałą nr XIX/230/04 Rady Miasta Łęczycy z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Miasto Łęczyca.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje: