KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.33
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA ŁĘCZYCA
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-37
adres e-mail: tkwiatkowski@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Wniosek o wpisie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łęczyca.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 50 zł zgodnie z ust 36 pkt. 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa: 50 zł.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
6. Inne informacje: