KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.34
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-37
adres e-mail: tkwiatkowski@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym :
 6. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim.
 7. kserokopia świadectwa kwalifikacji.
 8. kserokopia prawa jazdy.
 9. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu, przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy ( zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego).

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu od każdego pojazdu wynosi:
 1. 200 zł przy licencji wydanej na okres 2-15 lat.
 2. 250 zł przy licencji wydanej na okres 15-30 lat.
 3. 300 zł przy licencji wydanej na okres 30-50 lat.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
6. Inne informacje: