KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.35
UBIEGANIE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 35, tel. (24) 721 03 35
adres e-mail: btomaszewska@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 734 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.), Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r., sygnatura akt P4/05, (Dz.U. Nr 84, poz. 587),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828),
 4. Uchwała Nr XXIX/349/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie Gminy Miasta Łęczyca.
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, własnoręcznie podpisane i potwierdzone przez zarządcę domu,
  Załącznik 1 do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
  Załącznik 2 do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 2. aneks o wysokości opłacanego czynszu i innych opłat związanych z zamieszkiwaniem lokalu,
 3. faktura VAT za zużytą energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
 4. udokumentowane wpisy o dochodach brutto gospodarstwa domowego w deklaracji o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 5. w przypadku osób bezrobotnych udokumentowana informacja przez PUP o ich rejestracji bądź pobieranych świadczeniach,
 6. udokumentowane wpisy o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych z MOPS,
 7. odcinki od renty lub emerytury (osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe – zaświadczenie z ZUS lub KRUS), w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np: dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych itp. - aktualną decyzję ZUS lub KRUS,
 8. zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu,
 9. dochody z tytułu prac dorywczych lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie członka gospodarstwa domowego składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej wymagającej zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszającej się na wózku inwalidzkim należy przedłożyć orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, do orzeczeń wydanych przed dniem 23.XI.2004 r. oraz do orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS – konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego,
 11. w przypadku domu jednorodzinnego należy przedłożyć dokumenty organu właściwego albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym,
 12. dokumenty tożsamości.
 
3. Opłaty:
  Bez opłaty.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie wydania decyzji można uzyskać
telefonicznie : (24) 721 03 35.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje:
  O przyznanie dodatku mieszkaniowego może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.