KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.68
PRZYJMOWANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPŁATAMI
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 37, tel. (24) 721-03-37
adres e-mail: mzasada@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
  2. Uchwała nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Uchwała nr XXXII/180/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Nie podlega opłacie.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Deklaracje są przyjmowane na bieżąco. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
 
6. Inne informacje:
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę należy uiszczać przelewem na wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.