KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.69
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 45, tel. (24) 721-03-37
adres e-mail: mzasada@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz. U. z 2016r. poz. 250)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)
 3. Uchwała nr LXII/446/10 Rady Miasta Łęczyca w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2016 r. poz.23)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 107 zł zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 litera c, tabela opłat część III poz. 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 (t.j.: Dz. U.2016 poz. 1827).
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  Załącznik do pobrania : załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa 107,00 zł.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
6. Inne informacje:
  Brak.