KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.36
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 3, tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.267 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z póżn. zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 • Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, o wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umawa najmu, wyciąg z ksiąg wieczystych) - kserokopia uwierzytelniona przez Notariusza.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 
3. Opłaty:
 
 • za wydanie decyzji – 10,00 zł
 • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub wpłacona na konto tut. Urzędu, nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
6. Inne informacje:
  4. We wniosku należy podać między innymi:
 • kiedy, w jakich okolicznościach i z jakiego powodu nastąpiło opuszczenie miejsca pobytu przez osobę, której dotyczy wniosek o wymeldowanie,
 • czy osoba ta zabrała wszystkie rzeczy osobiste,
 • czy posiada klucze i dostęp do lokalu,
 • czy opuszczenie ma charakter trwały i z czego wynika,
 • czy osoba ponosi koszty utrzymania mieszkania,
 • czy podejmowała środki prawne w celu umożliwienia jej powrotu do lokalu,
 • adres nowego miejsca pobytu,
 • inne informacje mogące mieć znaczenie dla sprawy.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14.