KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.37
PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 3, tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.267 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych ich unieważnienia, wymiany,zwrotu lub utraty(Dz. U z 2009r.,Nr 47, poz. 384).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany.
  Załącznik do pobrania : Załącznik nr-1.
 • 2 aktualne, identyczne fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób składających wniosek na pierwszy dowód osobisty) – jeżeli osoba nie urodziła się w Łęczycy lub odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli małżeństwo nie było zawarte w USC Łęczyca.
 
3. Opłaty:
  Brak.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  30 dni (ustawowy termin produkcji dowodów osobistych), wnioskodawca jest informowany o terminie odbioru dowodu osobistego w dniu złożenia wniosku, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru dowodu można uzyskać telefonicznie 721-03-12.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje:
 
 • Wniosek składa się osobiście i należy go odebrać również osobiście w siedzibie Referatu Spraw Obywatelskich - Ratusz Miejski – parter.
 • Dowody osobiste wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanym na pobyt stały w Łęczycy.
 • Nowe dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony.
 • W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Dosobisty dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat Podstawa prawna oraz tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego jak dla osoby pełnoletniej wyżej z niżej podanymi różnicami :
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
 • przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat,
 • dowód osobisty ważny jest 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat Podstawa prawna oraz tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego jak dla osoby pełnoletniej wyżej z niżej podanymi różnicami:
 • małoletni składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd,
 • wniosek podpisuje małoletni w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd obok tego miejsca,
 • dowód osobisty jest ważny 5 lat od daty jego wydania.