KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.38
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 1,tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. W sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U z 2012r.,poz. 1475).
 
2. Wymagane dokumenty:
  W celu dokonania zameldowania na pobyt stały należy:
 1. złożyć druk "Zgłoszenie pobytu stałego"(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - Wzór formularza
 2. przedstawić do wglądu:
  1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach- inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy nieletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  3. oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu lokalu, decyzja o przydziale lokalu, zawiadomienie o oddaniu budynku mieszkalnego do użytku - wydane przez organ nadzoru budowlanego),
  4. zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały (nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu).
 3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
3. Opłaty:
 
 • Nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Brak, czynność materialno-techniczna.
 
6. Inne informacje:
 
 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu.
 2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość i tytuł prawny do lokalu.
 3. W przypadku zmiany miejsca stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 5. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 6. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. Z 2013, poz.267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.