KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.40
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 1,tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. W sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U z 2012r.,poz. 1475).
 
2. Wymagane dokumenty:
  W celu dokonania zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy:
 1. złożyć druk "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - Wzór formularza,
 2. przedstawić do wglądu:
  • dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • odpis skrócony aktu urodzenia- dotyczy nieletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu lokalu, decyzja o przydziale lokalu, zawiadomienie o oddaniu budynku mieszkalnego do użytku -wydane przez organ nadzoru budowlanego),
 3. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
3. Opłaty:
 
 • Nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Brak, czynność materialno-techniczna
 
6. Inne informacje:
 
 • Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość i tytuł prawny do lokalu.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiednio zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
 • Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. Z 2013r., poz.267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.