KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.43
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMNCA NA POBYT STAŁY
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 1,tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. W sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U z 2012r.,poz. 1475).
 
2. Wymagane dokumenty:
  W celu zameldowania cudzoziemca na pobyt stały należy:
 1. złożyć druk "Zgłoszenie pobytu stałego",
 2. przedłożyć zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały na terenie RP(nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu),
 3. cudzoziemiec przedkłada kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub zgody na pobyt tolerowany,
 4. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamości obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
 5. członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej-ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 6. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu- w oryginale do wglądu,
 7. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
3. Opłaty:
 
 • Nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Brak, czynność materialno-techniczna
 
6. Inne informacje:
 
 • Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość i tytuł prawny do lokalu.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu stałego pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec inny, niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnota Europejska i jej państwami członkowskimi oraz do członków ich rodzin.
 • Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niebędący obywatelem państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres l
 • egalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.
 • Zameldowania w miejscu stałego pobytu można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. Z 2013r., poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.