KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.45
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMNCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 1,tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. W sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U z 2012r.,poz. 1475).
 
2. Wymagane dokumenty:
  W celu dokonania zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy:
 1. złożyć druk "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
 2. przedłożyć paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 3. przedłożyć wizę lub w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na osiedlenie się , zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 4. w przypadku obywateli UE - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
 5. w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE - ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny UE
 6. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 7. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - w oryginale do wglądu.
 
3. Opłaty:
 
 • Nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Brak, czynność materialno-techniczna
 
6. Inne informacje:
 
 • Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość i tytuł prawny do lokalu.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt na stały, jest zobowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
 • Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz do członków ich rodzin.
 • Cudzoziemiec niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niebędący obywatelem państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.
 • Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2013r., poz.267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.