KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.48
WYDANIE ZASWIADCZENIA Z E ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEJ OSOBY, A DOTYCZĄCY JEJ DANYCH
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 2, tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. ,poz. 1282).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
  • Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
3. Opłaty:
  17zł - (opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945)
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje:
  Wnioskodawca w sprawie wydania zaświadczenia zgłasza się osobiście lub przez pełnomocnika.