KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.49
UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
 

Wydział Spraw Obywatelskich
pl. Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca
Stanowisko odpowiedzialne: Ratusz Miejski - parter, stanowisko nr 1, tel./ fax (24) 721-03-12
adres e-mail: so@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2008r. W sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniewżnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 214, poz.1353 oraz z 2010r. Nr 105, poz. 667)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (tj. Dz.U z 2008r. Nr 207, poz. 1298)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
  • Wypełnić wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - Wzór formularza.
 
3. Opłaty:
  Opłata za udostępnienie danych - 31,00 zł wpłacana na konto tut. Urzędu, nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  3-7 dni.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.
 
6. Inne informacje: