KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.50
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek
 2. Dowód osobisty (do wglądu) lub inny dokument ze zdjęciem
 
3. Opłaty:
 
 1. Odpis skrócony - 22zł
 2. Odpis zupełny - 33zł (opłata uiszczona w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy
  nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 3. Opłata skarborwa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanuch w księgach stanu cywilnegowpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24zł
 4. Opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24zł
 5. Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym - 38zł
 6. Opłata skarbowa za inne zaświadczenia - 26zł
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy.
 
6. Inne informacje:
 
 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów. np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.