KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.54
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. załącznik-pdf i załącznik-doc
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Dokumenty, o których mowa poniżej w sekcji „Inne informacje”.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
formularz i formularz.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego - 39 zł w Łęczycy
nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy.
 
6. Inne informacje:
 
  1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
  2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.