KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.58
WPIS DO KSIĄG STANU CYWILNEGO AKTÓW STANU CYWILNEGO SPRZĄDZONYCH ZA GRANICĄ
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
  - akt urodzenia: załącznik-pdf i załącznik-doc
  - akt małrzeństwa: załącznik-pdf i załącznik-doc
  - akt zgonu: załącznik-pdf i załącznik-doc
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - 50 zł, uiszczana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy, nr konta : 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
6. Inne informacje:
  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.