KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.59
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia / aktu małżeństwa/ aktu zgonu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
  - akt urodzenia: załącznik-pdf i załącznik-doc
  - akt małrzeństwa: załącznik-pdf i załącznik-doc
  - akt zgonu: załącznik-pdf i załącznik-doc
 2. Zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 3. Inne dokumenty urzędowe do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za odtworzenie aktu stanu cywilnego - 39 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  - Do 1 miesiąca.
- Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
6. Inne informacje:
  Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.
Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.