KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.60
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKWIANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
  4. Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).
 
2. Wymagane dokumenty:
  Podanie osób chcących zawrzeć związek małżeński przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień. W podaniu należy przedstawić ważne względy przemawiające za skróceniem czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Ponadto do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku okoliczności.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za zezwolenie 39 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 03926300000669246120060003
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
6. Inne informacje:
  Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego dotyczy wyłącznie małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC – ślub cywilny.
Podanie należy złożyć po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych do ślubu cywilnego.