KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.62
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Załącznik do pobrania:
- zmiana nazwiska załącznik-pdf i załącznik-doc
- zmiana imienia i nazwiska załącznik-pdf i załącznik-doc
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 37 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  - Do 1 miesiąca.
- Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia.
 
6. Inne informacje:
 
 1. Zmiana imienia/nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia/nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę imienia/nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia/nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę imienia/nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
 6. Zmiany imienia/nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  a. nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  b. na nazwisko używane,
  c. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  d. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
 7. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.
 8. Zmiana imienia/nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 9. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
 10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia/nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.
 11. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu imienia/nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.