KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.65
PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ OSÓB ROZWIEDZIONYCH O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (W CIĄGU 3 MIESIĘCY OD DATY UPRAWOMOCNIENIA SIĘ WYROKU ROZWODOWEGO)
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33, tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
  4. Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa 11 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się strony.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia.
 
6. Inne informacje:
  Małżonek rozwiedziony może złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Czynności tej można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju lub przed polskim konsulem.