KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.66
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW – ŚLUB CYWILNY
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33, tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
 3. Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz. 388 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
 1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 
3. Opłaty:
  Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata skarbowa jest uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy, nr konta 03
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu, wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu. Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 
5. Tryb odwoławczy:
  Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub sporządzenia aktu małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
6. Inne informacje:
  Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju, wybranym przez narzeczonych
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na
małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa.
Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.