0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIX/345/05 w sprawie zmiany nazwy ulicyTAK pokaż
XXIX/346/05 W sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2004 r.TAK pokaż
XXIX/347/05 W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki WodnejTAK pokaż
XXIX/348/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r.TAK pokaż
XXIX/349/05 w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXIX/350/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXIX/351/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXIX/352/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta ŁęczycyTAK pokaż
XXIX/353/05 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/76/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 02 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Żydowskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXIX/354/05 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/161/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku komunalnym w Łęczycy w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXIX/355/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki położonej w Łęczycy przy ul. Sienkiewicza niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychTAK pokaż
XXIX/356/05 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznychTAK pokaż
XXIX/357/05 w sprawie ustalenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Miasta Łęczycy wysokości wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli stawek miesięcznego wynagrodTAK pokaż
XXIX/358/05 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zTAK pokaż
XXIX/359/05 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXIX/360/05 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/192/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Łęczycy przy ul. Aleje 1 Maja 3TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl