0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Organizacje pozarządowe » Sprawozdania » za 2012 rok


 

SPRAWOZDANIE  ZBIORCZE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGAZNIAZACJMI POZARZĄDOWYMI ZA 2012ROK.

 

 

Sprawozdanie
z realizacji programu upowszechniania krajoznawstwa, turystyki
i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2012.

 

Podstawa udzielenia dotacji

Uchwała  Nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca  2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań mogą otrzymywać podmioty, które: wspierają turystyczne wydawnictwa promocyjne, historyczne, informacyjne i krajoznawcze

 

I.       Z  zakresu upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2012:

 

PTTTK Odział Ziemia Łęczycka” w Łęczycy,na podstawie zawartej w dniu                   20 marca 2012 roku umowy otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 złotych
na realizację zadnia pn. Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. Zadanie to jest realizowane w terminie umownym trwającym od dnia 20 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.      

                                                     

W ramach tego zadania  zostały zorganizowane takie imprezy plenerowe jak:

·   V Rajd „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej               - 24.03.2012 roku

·   V Rajd „Śladami Marii Konopnickiej”                              - 21.04.2012 roku

·   XXXII Rajd  Śladami do Środka Polski”                                     - 19.05.2012 roku

·   X  Rajd Na żołnierską nutę                                               - 16.06.2011 roku

·   XXXVII Rajd ”Szlakiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą”- 09.09.2012 roku

·   IX Rajd „ Żółty Jesienny Liść”                                         - 06.10.2012 roku

·   VII Rajd Mikołajkowy                                                      - 08.12.2012 roku

 

Ogółem w rajdach uczestniczyło ok. 2.000 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Poprzez uczestnictwo w rajdach i zlotach ukazane zostało wszystkim uczestnikom piękno naszego miasta i regionu wraz z możliwością poznania  kultury i sztuki a także niezwykle ciekawej historii Łęczycy i jej okolic.

W dniach 06 i 07 lipca 2012 roku odbył się  VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2012” i „MiniNOCNIK 2012”. W przeglądzie wzięło udział ponad 1500 osób. Celem tego zadania jest popularyzacja potencjału turystycznego miasta Łęczyca.

 

 

II.    Z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta dla Burmistrz Miasta Łęczyca udzielił dotacji dla:

 

1.      Towarzystwa Naukowo PłockiegoOdział w Łęczycyw wysokości 6.090,00 złotych  napodstawie umowy z dnia 25 lipca 2012 roku z zakresu promocji miasta na wydanie książki pt. Skrwawiona Bzura i inne opowieści. Książka           ta została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy z czego Urząd Miejski otrzymał nieodpłatnie 50 egzemplarzy. Celem tego wydania jest promocja                                 i upowszechnianie wiadomości o historii Łęczycy.

 

2.      Towarzystwa Naukowo PłockiegoOdział w Łęczycyw wysokości 1.030,00 złotych  na podstawie zawartej umowy z dnia 25 lipca 2012 roku  z zakresu promocji miasta na wydanie publikacji pn. Historia Żydów Łęczyckich                   na przestrzeni wieków”. Nakład publikacji wyniósł  300 egzemplarzy z  czego 20 egzemplarzy nieodpłatnie otrzymał Urząd Miejski w Łęczycy. Celem  wydania jest promocja miasta Łęczyca poprzez upowszechnianie jej historii.    

 

Sporządziła: Bogusława Dyjaczyńska

 

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

1.       Liczba organizacji biorących udział w realizacji zadania publicznego wynikającego z programu  - 6 stowarzyszeń kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Zarządzeniem Nr 120.23.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 01 marca 2012 r. przyznano n/w stowarzyszeniom kultury fizycznej:

W zakresie realizacji Zadania nr 1 – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w szczególności poprzez:

- szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych
i seniorskich,

- organizację i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez odpowiednie dla danej dyscypliny sportu podmiot:

a/ Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki /MKLA/                   - 35.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach lekkoatletycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, a także udział w obozach szkoleniowych”.

b/ Łęczyckimu Klubowi Karate „IPPON”                                          - 7.000,00 zł.

99-100Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Propagowanie dyscypliny karate Shotokan
w 2012 r. poprzez szkolenie i treningi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację
 i udział we współzawodnictwie sportowym w karate Shotokan ”.

c/ Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu /MMKS/- 30.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Szkolenie zespołu seniorek MMKS Łęczyca oraz udział  w rozgrywkach II ligi kobiet 2012/2013”.

Uwaga: Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy nie zawarł umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie zespołu seniorek MMKS Łęczyca oraz udział  w rozgrywkach II ligi kobiet 2012/2013”.

d/ Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Tenisowemu /MMKT/  – 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez tenisowych – jako element zdrowego kierunku rozwoju młodego człowieka oraz promocja Łęczycy na tenisowej mapie Polski”.

e/ Klubowi Sportowemu „Hurtap”                                                   – 20.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie piłka nożna halowa na zadanie pn. „Szkolenie i treningi dzieci
i młodzieży. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej dzieci oraz młodzieży w kategoriach wiekowych U14, U16, U18 i U20 w 2012 roku”.

 

Uwaga: Oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „Górnik” 99-100 Łęczyca,
ul. Kaliska 15 na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie piłka nożna” została odrzucona przez komisję konkursową z postępowania konkursowego, gdyż nie spełniła warunków oceny formalnej.                                                         

 

W zakresie realizacji Zadania nr 2 – Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców miasta Łęczyca:

a/ Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Tenisowemu /MMKT/    – 2.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Tenis sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dla pokoleń: w zakresie organizacji i przeprowadzenia tenis Łęczyca Open pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca”.

 

W trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia                               24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
 z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łęczyca powierzył realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. n/w stowarzyszeniom kultury fizycznej:

a/ Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu /MMKS/- 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej”.

b/ Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Górnik”                               - 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna
i Górski”.

 

2.       Liczba ogłoszonych konkursów ofert – ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert.

W dniu 03 stycznia 2012 r. Burmistrz Miasta Łęczyca wydał Zarządzenie Nr 120.1.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 

 

3.       Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – złożono łącznie 7 ofert.

W wyznaczonym w w/w Zarządzeniu terminie składania ofert do dnia 03 lutego 2012 r. (włącznie) do kancelarii Urzędu wpłynęły ns. oferty:

W zakresie realizacji Zadania nr 1 – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w szczególności poprzez:

- szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,

- organizację i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez odpowiednie dla danej dyscypliny sportu podmiot złożono łącznie 6 ofert:

Oferta nr 1 - Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki /MKLA/

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15 na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach lekkoatletycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, a także udział w obozach szkoleniowych”.

Oferta nr 2 - Łęczyckiego Klubu Karate „IPPON” /ŁKK „IPPON”/

99-100Łęczyca, ul. Szkolna 4 na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Propagowanie dyscypliny karate Shotokan w 2012 r. poprzez szkolenie i treningi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w karate Shotokan ”.

Oferta nr 3 -  Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego/MMKS/        

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Szkolenie zespołu seniorek MMKS Łęczyca oraz udział  w rozgrywkach II ligi kobiet 2012/2013”.

Oferta nr 4 – Miejskiego Klubu Sportowego „Górnik”  /MKS „Górnik”/                                              

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15 na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie piłka nożna”

Oferta nr 5 - Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego /MMKT/                                         

99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez tenisowych – jako element zdrowego kierunku rozwoju młodego człowieka oraz promocja Łęczycy na tenisowej mapie Polski”.

Oferta nr 6 - Klubu Sportowego „Hurtap” /KS „HURTAP”/                                                             

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna halowa na zadanie pn. „Szkolenie i treningi dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej dzieci oraz młodzieży w kategoriach wiekowych U14, U16, U18 i U20 w 2012 roku”.

 

W zakresie realizacji Zadania nr 2 – Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców miasta Łęczyca złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1 - Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego /MMKT/                                         

99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Tenis sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dla pokoleń: w zakresie organizacji i przeprowadzenia tenis Łęczyca Open pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca”.

 

4.       Liczba osób zaangażowanych w realizację programu – 3.

 

5.       Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – zawarto łącznie 7 umów, w tym: 5 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego, 2 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego:

1.      Umowa nr OS.423.1.1.2012 z dnia 05.01.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MMKS Łęczyca.

2.      Umowa nr OS. 423.1.2.2012 z dnia 13.03.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a ŁKK „IPPON” Łęczyca.

3.      Umowa nr OS. 423.1.3.2012 z dnia 15.03.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a KS „Hurtap” Łęczyca.

4.      Umowa nr OS. 423.1.4.2012 z dnia 15.03.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MKLA Łęczyca.

5.      Umowa nr OS. 423.1.5.2012 z dnia 30.03.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MMKT Łęczyca.

6.      Umowa nr OS. 423.1.6.2012 z dnia 21.08.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MMKT Łęczyca.

7.      Umowa nr OS. 423.1.7.2012 z dnia 10.10.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MKS „Górnik” Łęczyca.

 

6.       Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione) – 1.

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy nie zawarł umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie zespołu seniorek MMKS Łęczyca oraz udział  w rozgrywkach II ligi kobiet 2012/2013”.

 

7.       Liczba obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadania publiczne – 1.

Stowarzyszenia kultury fizycznej realizowały zadania publiczne w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) tj.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

8.       Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych – ogółem przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniom kultury fizycznej 94.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym:

W zakresie realizacji Zadania nr 1 – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w szczególności poprzez:

- szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,

- organizację i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez odpowiednie dla danej dyscypliny sportu podmiot:

a/ Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki                                   - 35.000,00 zł.

99-101 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach lekkoatletycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, a także udział w obozach szkoleniowych”.

b/ Łęczyckiemu Klubowi Karate „IPPON”                                         - 7.000,00 zł.

99-101Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Propagowanie dyscypliny karate Shotokan w 2012 r. poprzez szkolenie i treningi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w karate Shotokan ”.

c/ Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Tenisowemu                   – 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez tenisowych – jako element zdrowego kierunku rozwoju młodego człowieka oraz promocja Łęczycy na tenisowej mapie Polski”.

d/ Klubowi Sportowemu „Hurtap”                                                   – 20.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna halowa na zadanie pn. „Szkolenie i treningi dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej dzieci oraz młodzieży w kategoriach wiekowych U14, U16, U18 i U20 w 2012 roku”.

 

W zakresie realizacji Zadania nr 2 – Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców miasta Łęczyca:

a/ Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Tenisowemu                     – 2.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Tenis sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dla pokoleń: w zakresie organizacji i przeprowadzenia tenis Łęczyca Open pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca”.

 

W trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia                                  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.):

a/ Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu                - 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej”.

b/ Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Górnik”                               - 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna i Górski”.

 

9.       Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie – ogółem stowarzyszenia kultury fizycznej przekazały środki własne w wys. 41.817,21 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych dwadzieścia jeden groszy), w tym:

W zakresie realizacji Zadania nr 1 – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w szczególności poprzez:

- szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,

- organizację i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez odpowiednie dla danej dyscypliny sportu podmiot:

a/ Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki                                              - 18.257,33 zł.

99-102 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach lekkoatletycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, a także udział w obozach szkoleniowych”.

b/ Łęczycki Klub Karate „IPPON”                                                     - 2.250,00 zł.

99-102Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Propagowanie dyscypliny karate Shotokan w 2012 r. poprzez szkolenie i treningi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w karate Shotokan ”.

c/ Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy                                             – 1.886,22 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez tenisowych – jako element zdrowego kierunku rozwoju młodego człowieka oraz promocja Łęczycy na tenisowej mapie Polski”.

d/ Klub Sportowy „Hurtap”                                                              – 16.766,71 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna halowa na zadanie pn. „Szkolenie i treningi dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej dzieci oraz młodzieży w kategoriach wiekowych U14, U16, U18 i U20 w 2012 roku”.

 

W zakresie realizacji Zadania nr 2 – Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców miasta Łęczyca:

a/ Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy                                             – 2.234,98 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3B

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Tenis sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dla pokoleń: w zakresie organizacji i przeprowadzenia tenis Łęczyca Open pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca”.

 

W trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.):

a/ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy                                              - 373,97 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej”.

b/ Miejski Klub Sportowy „Górnik”                                                        - 48,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna i Górski”.

 

10.   Inne formy współpracy (pozafinansowe) gminy z organizacjami –

a/ objęcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca patronatem honorowym n/w imprez sportowych:

- II Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca dla drużyn rocznika 2000 i młodszych oraz zakładów pracy i drużyn nie zrzeszonych,

- Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-18,

- Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Super Seria Skrzatów o trofea Sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich w tenisie ziemnym,

- V Otwartych Mistrzostw Łęczycy Młodzików w lekkoatletyce,

- Otwartych Mistrzostw Karate w Łęczycy NSKF o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca.

b/ nieodpłatne udostępnianie stowarzyszeniom kultury fizycznej obiektów sportowych: hali sportowej przy Gimnazjum w Łęczycy, sali gimnastycznej i korekcyjnej przy SP Nr 4 w Łęczycy, stadionu miejskiego, kortów tenisowych.  

c/ nieodpłatne udostępnianie stowarzyszeniom kultury fizycznej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy,

d/ współpraca w zakresie opracowania i przygotowania plakatów, dyplomów na imprezy sportowe organizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej,

e/ promowanie podejmowanych i realizowanych działań przez stowarzyszenia kultury fizycznej poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Miasto Łęczyca oraz w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza i Rady Miejskiej w Łęczycy,

f/ pomoc przy wyszukiwaniu i pozyskiwaniu dotacji ze źródeł zewnętrznych: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sporz.: W. Gajewska

 

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r. z zakresu Pomocy Społecznej
 – 1( Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy).

 

W 2012 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w otwartym konkursie ofert złożono
1 ofertę (TPD w Łęczycy), w realizacje programu zaangażowanych było 3 osób.

W 2012 r. zawarto 2 umowy na realizację zadań publicznych, żadna z tych umów
nie została unieważniona lub rozwiązana. Obszary jakie były realizowane w zadaniach publicznych to Pomoc społeczna w szczególności
„Organizacja spotkań integracyjnych
w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy”
  oraz  „ Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD w Łęczycy ”.

Na zadanie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:  „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” w okresie
do 16.01.2012r – 10.02.2012r., przekazano kwotę 10.000,00 zł.

Na zadanie  „ Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD
w Łęczycy ”
w okresie do 01.03.2012r – 31.12.2012r., przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.

Wysokość środków finansowych jakie były zaangażowane przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie to łączna kwota 6.050,00 zł. ( z czego „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” to środki własne w kwocie 2.250,00 zł, a „ Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia
 i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD w Łęczycy ”
to środki własne w kwocie 3.800,00 zł.).

Innych form współpracy (pozafinansowych) nie było w roku 2012r.

 

Sporządziła: Lidia Wardzińska

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za rok 2012.

 

 

1.Liczba organizacji biorących udział w realizacji zadań publicznych wynikających
z programu – 10

2.Liczba ogłoszonych konkursów ofert – 2

3. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 6

4.Liczba osób zaangażowanych w realizację programu – około 3.000 (organizatorzy
i uczestnicy).

5.Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych – 10

6.Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione) – 0

7. Liczba obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadania publiczne – 7

8. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjami w poszczególnych obszarach zadaniowych:

a)      „Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służące dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.” – 55.000,00 zł.

 

b)      „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” – 60.000,00 zł.

 

c)      „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi – 67.000,00 zł.

 

d)     „Realizacja pozalekcyjnych działań kulturalnych, jako elementu oddziaływań edukacyjno – profilaktycznych i promocję zdrowia dla dzieci i młodzieży w 2012 r. VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2012” i V OPPT „MiniNOCNIK 2012” – 10.000,00 zł.

 

e)      „Organizacja wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK  w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dobrze widzi się tylko sercem” – 3.000,00 zł.

 

f)       „Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach” – 10.000,00 zł.

 

 

g) „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyjazd rekolekcyjny na Dni Wspólnoty” – 3.000,00 zł.

 

9. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie – 208.000,00 zł.

 

10. Inne formy współpracy (pozafinansowe) gminy z organizacjami :

- udostępnienie dziedzińca zamku w Łęczycy na Zlot Trzeźwościowy,

- udostępnienie sceny i namiotu na Zlot Trzeźwościowy na dziedzińcu zamku w Łęczycy,

- udostępnienie Stadionu Miejskiego w Łęczycy na treningi i zawody sportowe,

- udostępnienie obiektów sportowych na terenie miasta Łęczycy.

 

Sporządziła: W. Michalak

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014
Informacja opublikowana przez:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:09
Liczba odsłon:
  23383 od 3 czerwca 2014 godz. 13:09  (średnio 20.08 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl