0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Organizacje pozarządowe » Sprawozdania » za 2011 rok


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ZA ROK 2011.

 

Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

1.       Liczba organizacji biorących udział w realizacji zadania publicznego wynikających z programu  - 6 stowarzyszeń kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. otrzymały n/w stowarzyszenia kultury fizycznej:

a/ Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki                                               - 45.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce”.

b/ Łęczycki Klub Karate „IPPON”                                                     - 5.000,00 zł.

99-100Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie karate”.

c/ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy                                         - 40.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce siatkowej”.

d/ Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy                                           – 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie tenis”.

e/ Klub Sportowy „Hurtap”                                                              – 10.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna halowa oraz piłka plażowa beach soccer na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w zakresie piłki nożnej halowej oraz piłki plażowej beach soccer”.

f/ Miejski Klub Sportowy „Górnik”                                                 – 40.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie piłka nożna”.

 

2.       Liczba ogłoszonych konkursów ofert – ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert.

W dniu 03 lutego 2011 r. Burmistrz Miasta Łęczyca wydał Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

3.       Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – złożono 6 ofert.

W wyznaczonym w w/w Zarządzeniu terminie wyznaczonym na dzień 23 lutego 2011 r. (włącznie) do kancelarii Urzędu wpłynęły ns. oferty:

Oferta nr 1 -Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki /MKLA/

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

Oferta nr 2 - Łęczyckiego Klubu Karate „IPPON” /ŁKK „IPPON”/

99-100Łęczyca, ul. Szkolna 4

Oferta nr 3 -  Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego/MMKS/        

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

Oferta nr 4 - Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego /MMKT/                                         

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3

Oferta nr 5 - Klubu Sportowego „Hurtap” /KS „HURTAP”/                                                            

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

Oferta nr 6 - Miejskiego Klubu Sportowego „Górnik”  /MKS „Górnik”/                                              

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

 

4.       Liczba osób zaangażowanych w realizację programu – 1.

 

5.       Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – zawarto  6 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

1.      Umowa nr 1/2011 z dnia 02 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MMKS Łęczyca.

2.      Umowa nr 2/2011 z dnia 02 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a ŁKK „IPPON” Łęczyca.

3.      Umowa nr 3/2011 z dnia 02 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MKLA Łęczyca.

4.      Umowa nr 4/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MMKT Łęczyca.

5.      Umowa nr 5/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a MKS „Górnik” Łęczyca.

6.      Umowa nr 6/2011 z dnia 06 maja 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a KS „HURTAP” Łęczyca.

 

6.       Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione) – nie została zrealizowana  umowa zawarta z MKS „Górnik” Łęczyca.

W dniu 16 marca 2012 r. Burmistrz Miasta Łęczyca wydał dla stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Górnik” Łęczyca decyzję nr OS.MKS.423.12.2012 w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 roku w dyscyplinie piłka nożna” w okresie od dnia 24.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. na podstawie umowy nr 5/2011 z dnia 24.03.2011 r.

 

7.       Liczba obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadania publiczne – 1.

Stowarzyszenia kultury fizycznej realizowały zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

8.       Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych – ogółem przekazano w formie dotacji celowej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

a/ Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki                                               - 45.000,00 zł.

99-101 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce”.

b/ Łęczycki Klub Karate „IPPON”                                                     - 5.000,00 zł.

99-101Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie karate”.

c/ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy                                         - 40.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce siatkowej”.

d/ Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy                                           – 10.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie tenis”.

e/ Klub Sportowy „Hurtap”                                                              – 10.000,00 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna halowa oraz piłka plażowa beach soccer na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w zakresie piłki nożnej halowej oraz piłki plażowej beach soccer”.

f/ Miejski Klub Sportowy „Górnik”                                                 – 40.000,00 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie piłka nożna”.

 

9.       Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie – ogółem stowarzyszenia kultury fizycznej przekazały środki własne w wys. 75.501,42 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych czterdzieści dwa grosze), w tym:

a/ Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki                                               - 21.205,53 zł.

99-102 Łęczyca, ul. Kaliska 15

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce”.

b/ Łęczycki Klub Karate „IPPON”                                                     - 6.487,49 zł.

99-102Łęczyca, ul. Szkolna 4

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie karate”.

c/ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy                                         - 20.748,02 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przed. 6C

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce siatkowej”.

d/ Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy                                           – 12.717,89 zł.

      99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 3

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis ziemny na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w dyscyplinie tenis”.

e/ Klub Sportowy „Hurtap”                                                              – 14.342,49 zł.

99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2

na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna halowa oraz piłka plażowa beach soccer na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w 2011 r. w zakresie piłki nożnej halowej oraz piłki plażowej beach soccer”.

 

10.   Inne formy współpracy (pozafinansowe) gminy z organizacjami.

W dniu 17 listopada 2011 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła Uchwałę Nr XIV/96/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas nie oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B oznaczona nr ewid. działek 423/11 i 1294/14 o łącznej pow. 0,8353 ha, stanowiąca korty miejskie. 

W wykonaniu w/w Uchwały w dniu 30 grudnia 2011 r. zawarta została umowa użyczenia nr OS.OSiR.4223.1.2.2011 pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a Miejskim Młodzieżowym Klubem Tenisowym Łęczyca dotycząca użyczenia do bezpłatnego używania na czas nie oznaczony zabudowaną nieruchomość położoną w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B stanowiącą korty miejskie.  

 

Sporządziła : Wioleta Gajewska

 

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

w zakresie pomocy społecznej.

 

Liczba organizacji biorących udział w realizacji zadań publicznych wynikających
z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. z zakresu Pomocy społecznej – 1( Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy).

W 2011 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w otwartym konkursie ofert złożono
 1 ofertę (TPD w Łęczycy), w realizacje programu zaangażowanych było 5 osób.

W 2011 r. zawarto 2 umowy na realizację zadań publicznych, żadna z tych umów nie została unieważniona lub rozwiązana. Obszary jakie były realizowane w zadaniach publicznych to Pomoc społeczna w szczególności „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin”  oraz  „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy”.

Na zadanie pn: „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci
z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” przekazano 10.000,00 zł.

Na zadanie „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin”  przeznaczono 35.000,00 zł.

Wysokość środków finansowych jakie były zaangażowane przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie to łączna kwota 5.450,00 zł. ( z czego „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” to środki własne w kwocie 1.500,00 zł, a „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin” to środki własne w kwocie 3.950,00 zł.).

Innych form współpracy (pozafinansowych) nie było w roku 2011r.

 

Sporządziła: Lidia Wardzińska

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za rok 2011.

 

1.Liczba organizacji biorących udział w realizacji zadań publicznych wynikających
z programu – 12

2.Liczba ogłoszonych konkursów ofert – 2

3. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert- 9

4.Liczba osób zaangażowanych w realizację programu – około 3.000 (organizatorzy
 i uczestnicy).

5.Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych – 13

6.Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione) – 0

7. Liczba obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadania publiczne - 5

8. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjami w poszczególnych obszarach zadaniowych:

a) „Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży działającej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych” – 4.000,00 zł.

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wakacje z Błogosławionym Janem Pawłem II” – 4.000,00 zł.

Razem: 8.000,00 zł.

b) „Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służące dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” – 45.000,00 zł.

c) „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” – 60.000,00 zł.

d) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi – 200.000,00 zł.

e) „Realizacja pozalekcyjnych działań kulturalnych, jako elementu oddziaływań edukacyjno – profilaktycznych i promocję zdrowia dla dzieci i młodzieży w 2011 r. VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2011” i IV OPPT „MiniNOCNIK 2011” – 2.000,00 zł.

 „Realizacja pozalekcyjnych działań kulturalnych, jako elementu oddziaływań edukacyjno – profilaktycznych i promocję zdrowia dla dzieci i młodzieży w 2011 r. VII Rajd „Mikołajkowy” – 3.000,00 zł.

Razem: 5.000,00 zł.

 

9. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie – 318.000,00 zł.

10. Inne formy współpracy (pozafinansowe) gminy z organizacjami :

- udostępnienie dziedzińca zamku w Łęczycy na Zlot Trzeźwościowy,

- udostępnienie sceny i namiotu na Zlot Trzeźwościowy na dziedzińcu zamku w Łęczycy,

- udostępnienie Stadionu Miejskiego w Łęczycy na treningi i zawody sportowe,

- udostępnienie obiektów sportowych na terenie miasta Łęczycy.

 

Sporządziła: Wanda Michalak- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 w zakresie promocji miasta oraz upowszechniania turystyki.

 

1)      liczba organizacji biorących udział w realizacji zadań publicznych wynikających
 z programu,

2)      liczba ogłoszonych konkursów ofert: 1

3)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 5

4)      liczba osób zaangażowanych w realizację programu:

5)      liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 5

6)      liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione)-0,

7)      liczba obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadania publiczne: promocja miasta: 3 oferty, upowszechnianie turystyki: 2 oferty.

8)      wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych: promocja miasta: 10.000 zł, upowszechnianie turystyki 10.000zł.

9)      wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje podczas realizacji zadań publicznych ujętych w programie: w zakresie promocji miasta:

·         Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej: 1.500 zł,

·         Lokalna Organizacja Turystyczna: 6.500 zł ,

·         Towarzystwo Naukowe Płockie: 2.000 zł,

Razem: 10.000 zł

W zakresie upowszechniania turystyki:

·         PTTK - 10.000 zł.

 

Sporządziła: Bogusława Dyjaczyńska

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014
Informacja opublikowana przez:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:09
Liczba odsłon:
  25054 od 3 czerwca 2014 godz. 13:09  (średnio 21.45 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl