0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVIII/437/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 343/L/98 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, zmienionej uchwałą Nr XXVII/328/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 34TAK pokaż
XXXVIII/438/05 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w ŁęczycyTAK pokaż
XXXVIII/439/05 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Gimnazjum w ŁęczycyTAK pokaż
XXXVIII/440/05 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/189/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Radę Miasta Łęczyca przedszkolach publicznychTAK pokaż
XXXVIII/441/05 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta Łęczyca w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 rokuTAK pokaż
XXXVIII/442/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w 2006 roku niedoboru budżetuTAK pokaż
XXXVIII/443/05 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.TAK pokaż
XXXVIII/444/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r.TAK pokaż
XXXVIII/445/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r.TAK pokaż
XXXVIII/446/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XXXVIII/447/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/350/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXXVIII/448/05 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006TAK pokaż
XXXVIII/449/05 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zTAK pokaż
XXXVIII/450/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym położonym w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 61 w zamian za uregulowanie zadłużenia związanego z przedmiotowyTAK pokaż
XXXVIII/451/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. KaliskiejTAK pokaż
XXXVIII/452/05 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr nr ewid. 691/1 i 691/3TAK pokaż
XXXVIII/453/05 w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXVIII/454/05 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu Wiktorynowi GrąbczewskiemuTAK pokaż
XXXVIII/455/05 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Robertowi WolskiemuTAK pokaż
XXXVIII/456/05 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Grzegorzowi SobińskiemuTAK pokaż
XXXVIII/457/05 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Robertowi UrbankowiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl