0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Projekt 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejNIE pokaż
Projekt 2 procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetuNIE pokaż
XLIV/486/06 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w ŁęczycyTAK pokaż
XLIV/487/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. TAK pokaż
XLIV/488/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. TAK pokaż
XLIV/489/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. TAK pokaż
XLIV/490/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania tajnego w dniu 30 czerwca 2006r w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łęczyca TAK pokaż
XLIV/491/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 30 czerwca 2006 r. głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLIV/492/06 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLIV/493/06 o nieprzeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Łęczyca z powodu nieudzielania absolutorium TAK pokaż
XLIV/494/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Łęczyca zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. LotniczejTAK pokaż
XLIV/495/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Łęczyca niezabudowanych działek gruntu położonych w Łęczycy przy ul. LotniczejTAK pokaż
XLIV/496/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy procentowej od tych opłatTAK pokaż
XLIV/497/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Łęczycy przy ul. GórniczejTAK pokaż
XLIV/498/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 8 na czas nieoznaczonyTAK pokaż
XLIV/499/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/71/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości miasta Łęczycy wraz ze sprTAK pokaż
XLIV/500/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty tych należności, a także wskazania organówTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl