0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
NrXLVIII/516/06 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
projekt nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z.o.o. w Łęczycy" sieci kanalizacji deszczowej w ŁęczycyNIE pokaż
projekt nr 10 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. NIE pokaż
projekt nr 11 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. NIE pokaż
projekt nr 12 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. NIE pokaż
projekt nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości położonej w Łęczycy przy w drodze przetarguNIE pokaż
projekt nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 1699 w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
projekt nr 4 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta ŁęczycaNIE pokaż
projekt nr 5 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Miasta ŁęczycaNIE pokaż
projekt nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Łęczycy, stanowiących działki oznaczone numerami ewid. 119 i 120, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
projekt nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
projekt nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
projekt nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łęczycy, stanowiącej działki oznaczone numerami ewid. 702/9; 702/7; 702/36; 702/35, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
XLVIII/512/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XLVIII/513/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż
XLVIII/514/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż
XLVIII/515/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż
XLVIII/517/06 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIV/495/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Łęczyca niezabudowanych działek gruntu położonych w Łęczycy przy ul . LotniczejTAK pokaż
XLVIII/518/06 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Leczyca umowy w sprawie rozliczenia nakladów poniesionych przez Miasto na odcinki sieci gazowej z Mazowiecka Spólka Gazownictwa Spólka z o.o. w Warszawie Oddzial Gazownia ŁódzkaTAK pokaż
XLVIII/519/06 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLVIII/520/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowegoTAK pokaż
XLVIII/521/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca umowy zbycia nakładów poniesionych przez Miasto na budowę kanalizacji teletechnicznej z Telekomunikacją Polską S.A. Obszarem Pionu Sieci w ŁodziTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl