0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVIII/294/08 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2009 -2010TAK pokaż
XXXVIII/295/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 " Łęczycka intergracja "Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej;Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;PoddziałanTAK pokaż
XXXVIII/296/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2009 -2013TAK pokaż
XXXVIII/297/08 w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego :za wyTAK pokaż
XXXVIII/298/08 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009rTAK pokaż
XXXVIII/299/08 w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/51/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 15 marca 2007r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznychTAK pokaż
XXXVIII/300/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXVIII/301/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008rTAK pokaż
XXXVIII/302/08 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rTAK pokaż
XXXVIII/303/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXVIII/304/08 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Grzegorzowi SobińskiemuTAK pokaż
XXXVIII/305/08 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Robertowi UrbankowiTAK pokaż
XXXVIII/306/08 w sprawie wyrażenia opinii do projktu Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej TAK pokaż
XXXVIII/307/08 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału NeurologicznegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl