0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLII/327/09 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2008r rokTAK pokaż
XLII/328/09 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLII/329/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat wTAK pokaż
XLII/330/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na czas nieograniczony służebności przesyłu sieci wodociągowejTAK pokaż
XLII/331/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"e-Łęczyca",Priorytet:IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie:9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichTAK pokaż
XLII/332/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLII/333/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLII/334/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLII/335/09 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/207/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 20.05.2008r w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie oraz zawarcia umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w celu realizacji projektu " Budowa Zintegrowanego Systemu eTAK pokaż
XLII/336/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, mTAK pokaż
XLII/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul.Kaliskiej 15 -stadion miejski stanowiącej własność Miasta Łęczyca z Miejskim Klubem Sportowym "Górnik"TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl