0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LVIII/410/10 w sprawie realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 projektu pt.: „Kompleksowy system gospodarki odpadaTAK pokaż
LVIII/411/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. TAK pokaż
LVIII/412/10 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiTAK pokaż
LVIII/413/10 w sprawie zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013”TAK pokaż
LVIII/414/10 w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Drewniana – murowana – malowana – uczymy się być artystą”, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetTAK pokaż
LVIII/415/10 w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Piastowskie warsztaty rzeźbiarskie”, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 OddolnTAK pokaż
LVIII/416/10 w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Łęczyckie kółko fotograficzne”, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne iniTAK pokaż
LVIII/417/10 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr LVI/408/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/388/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2010 r. TAK pokaż
LVIII/418/10 W sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/409/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 12 maja 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010 r. TAK pokaż
LVIII/419/10 W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010 r. TAK pokaż
LVIII/420/10 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Łęczyca dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łęczyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl