0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LXII/441/10 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu: „Pomoc państwa w dożywianiu”, zasad ustalania odpłatności oraz trybu ich pobierania w 2011, 2012 i 2013 roku. TAK pokaż
LXII/442/10 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2011, 2012 i 2013 roku. TAK pokaż
LXII/443/10 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Łęczycka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracjTAK pokaż
LXII/444/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010rTAK pokaż
LXII/445/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spaTAK pokaż
LXII/446/10 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychTAK pokaż
LXII/447/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
LXII/448/10 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.TAK pokaż
LXII/449/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca księdzu Zbigniewowi ŁuczakowiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl