0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IV/20/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż
IV/21/06 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.TAK pokaż
IV/22/06 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasaTAK pokaż
IV/23/06 W sprawie: zmiany Uchwały XXVII/331/2005 Rady Miast Łęczyca z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie współpracy Gminy Miasto Łęczyca z Gminą Łęczyca przy współfinansowaniu przedsięwzięcia pn." Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych: KonopnicTAK pokaż
IV/24/06 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetuTAK pokaż
IV/25/06 w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2007 roku Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na tereniTAK pokaż
IV/26/06 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Łęczyca do Związku Gmin Regionu ŁódzkiegoTAK pokaż
IV/27/06 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/189/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznychTAK pokaż
IV/28/06 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Grzegorzowi SobińskiemuTAK pokaż
IV/29/06 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Robertowi UrbankowiTAK pokaż
IV/30/06 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Dominice NowakowskiejTAK pokaż
IV/31/06 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Przemysławowi MichalskiemuTAK pokaż
IV/32/06 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Robertowi WolskiemuTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl