0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VI/43/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2007.TAK pokaż
VI/44/07 w sprawie weksla "in blanco"TAK pokaż
VI/45/07 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.TAK pokaż
VI/46/07 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu: "Pomoc państwa w dożywianiu", zasad ustalania odpłatności oraz trybu ich pobierania. TAK pokaż
VI/47/07 w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łęczyca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedażyTAK pokaż
VI/48/07 w sprawie zmian do uchwały nr V/36/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku dotyczącej uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007TAK pokaż
VI/49/07 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zaTAK pokaż
VI/50/07 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Łęczyca. TAK pokaż
VI/51/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznych.TAK pokaż
VI/52/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/39/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
VI/53/07 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu Bolesławowi Solarskiemu.TAK pokaż
VI/54//07 w sprawie zmian w Statucie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
VI/55/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Łęczyca do Powiatowej Rady ZatrudnieniaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl