0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
U C H W A Ł A NR VIII/65/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Łęczyca z dnia 12 lutego 2001 r. Nr 220/XXXI/2001 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziałuTAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII / 61 /07 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2006 rokTAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII/59/07 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia oraz zwalniania od opłat, a także ustalania odpłatności, trybu i terminu ich pobierania.TAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII/60/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/L/98 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, z późn. zm. TAK pokaż
Uchwała Nr VIII/62/07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r.TAK pokaż
Uchwała Nr VIII/63 /07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 rTAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII/64/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/361/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 czerwca 2005 r., zmieniającej uchwałę Nr 348/XLVI/2002 Rady Miasta Łęczyca z 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII/66/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Łęczycy.TAK pokaż
UCHWAŁA NR VIII/67/07 w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości miasta Łęczycy wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl