0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVII/131/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy.TAK pokaż
XVII/119/07 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia oraz zwalniania od opłat, a także ustalania odpłatności, trybu i terminu ich pobierania w roku 2008 r.TAK pokaż
XVII/120/07 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu: „Pomoc państwa w dożywianiu”, zasad ustalania odpłatności oraz trybu ich pobierania w roku 2008.TAK pokaż
XVII/121/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2008.TAK pokaż
XVII/122/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.TAK pokaż
XVII/123/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008.TAK pokaż
XVII/124/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2008.TAK pokaż
XVII/125/07 W sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminy płatności opłaty od posiadania psówTAK pokaż
XVII/126/07 w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoTAK pokaż
XVII/127/07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r.TAK pokaż
XVII/128/07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r.TAK pokaż
XVII/129/07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r.TAK pokaż
XVII/130/07 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r.TAK pokaż
XVII/132/07 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XVII/133/07 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Bzura”TAK pokaż
XVII/134/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę na okres krótszy niż 3 lata stanowiące własność Miasta Łęczyca.TAK pokaż
XVII/135/07 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego korzystania mieszkańców Gminy Łęczyca z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy.TAK pokaż
XVII/136/07 w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013”TAK pokaż
XVII/137/07 W sprawie przyjęcia „ Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013”TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl