0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVIII/138/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta TAK pokaż
XVIII/139/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVIII/140/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVIII/141/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVIII/142/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2008TAK pokaż
XVIII/143/07 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacenia diet Radnych Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XVIII/144/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach komunalnych położonych w ŁęczycyTAK pokaż
XVIII/145/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XVIII/146/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnychTAK pokaż
XVIII/147/07 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej"TAK pokaż
XVIII/148/07 w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłaty za posiłekTAK pokaż
XVIII/149/07 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/336/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich TAK pokaż
XVIII/150/07 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/337/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich TAK pokaż
XVIII/151/07 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/338/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej- Gimnazjum w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczeniaTAK pokaż
XVIII/152/07 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie TAK pokaż
XVIII/153/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008TAK pokaż
XVIII/154/07 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Grzegorzowi SobińskiemuTAK pokaż
XVIII/155/07 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Robertowi UrbankowiTAK pokaż
XVIII/156/07 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Robertowi WolskiemuTAK pokaż
XVIII/157/07 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Przemysławowi MichalskiemuTAK pokaż
XVIII/158/07 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl