0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIII/175/08 w sprawie zm. uch. VI/45/07 RM Łęczyca z dn. 15.03.2007rw spr. szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szcególowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.TAK pokaż
XXIII/176/08 w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁęczycyTAK pokaż
XXIII/177/08 w sprawie ustalenia na rok 2008 Regulminu określającego wysokość stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego:za wysłTAK pokaż
XXIII/178/08 w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostej organizacyjnychTAK pokaż
XXIII/179/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXIII/180/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łeczyca na 2008rTAK pokaż
XXIII/181/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łeczyca na 2008rTAK pokaż
XXIII/182/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łeczyca na 2008rTAK pokaż
XXIII/183/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Łeczyca, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadaniaTAK pokaż
XXIII/184/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowejTAK pokaż
XXIII/185/08 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXIII/186/08 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łeczyca na lata 2007-2013TAK pokaż
XXIII/187/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 287/XLII/97 RM Łęczyca zdnia 26.09.1997r w sprawie ustalenia regulaminu schroniska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
XXIII/188/08 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. zo.o w Łęczycy nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż
XXIII/189/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XXIII/190/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego loaklu mieszkalnego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
XXIII/191/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęczyca Pani Otylii KokocińskiejTAK pokaż
XXIII/192/08 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Schroniska Miejskiego dla Bezdomnych Zwierząt w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl