0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
III/13/10 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011TAK pokaż
III/14/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2011TAK pokaż
III/15/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2011TAK pokaż
III/16/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/281/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 listopada 2008r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK pokaż
III/17/10 w sprawie przyjęcia pojazdów na własnośćTAK pokaż
III/18/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
III/19/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy pana Andrzeja Olszewskiego TAK pokaż
III/20/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010rTAK pokaż
III/21/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasta inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoścTAK pokaż
III/22/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dzTAK pokaż
III/23/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej TAK pokaż
III/24/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Miastu Łęczyca oraz jej jednostkom pogległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.TAK pokaż
III/25/10 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, dla których oragnem założycielskim jest Gmina Miasto Łęczyca.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl