0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IX/61/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2010r oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2010rokTAK pokaż
IX/62/11 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łeczyca za 2010rokTAK pokaż
IX/63/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta Łęczyca.TAK pokaż
IX/64/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011r.TAK pokaż
IX/65/11 w sprawie statutu Miasta Łęczyca TAK pokaż
IX/66/11 w sprawie uchwalenia regulaminu schroniska dla zwierząt w ŁęczycyTAK pokaż
IX/67/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/13/10Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 grudnia 2010roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011TAK pokaż
IX/68/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Energetyków 2 w SzczecinieTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl