0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIV/100/11 w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012TAK pokaż
XIV/90/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2012TAK pokaż
XIV/91/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2012TAK pokaż
XIV/92/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012TAK pokaż
XIV/93/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychTAK pokaż
XIV/94/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XIV/95/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011rTAK pokaż
XIV/96/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe położone w Łęczycy stanowiące własności Miasta Łęczyca TAK pokaż
XIV/97/11 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczyca integracja" Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej;Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie TAK pokaż
XIV/98/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/274/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XIV/99/11 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl