0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXI/133/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2011rokTAK pokaż
XXI/134/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za 2011rTAK pokaż
XXI/135/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XXI/136/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Miasta Łęczyca zabudowanej nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż
XXI/137/12 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXI/138/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psycholoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl