0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVI/171/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVI/172/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XXVI/173/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/161/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2013rTAK pokaż
XXVI/174/12 w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXVI/175/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2013TAK pokaż
XXVI/176/12 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVI/177/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyTAK pokaż
XXVI/178/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXVI/179/12 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXVI/180/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówTAK pokaż
XXVI/181/12 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
XXVI/182/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl